Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, en alle gesloten en te sluiten overeenkomsten met, Lucy Stakenburg (h.o.d.n. Massage West ).
Massage West zal bij de uitvoering van de overeenkomst en de daar uit voortvloeiende massages de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Mocht zich om enige reden echter enige schade openbaren die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Massage West, dan accepteert de Opdrachtgever dat de aansprakelijkheid van Massage West beperkt zal zijn tot het door de verzekeraar van Massage West te dier zaken uitgekeerde bedrag. Massage West verplicht zicht tot het afsluiten van – en afgesloten houden van – een voor haar in de branche gebruikelijke verzekering. Op eerste verzoek zal Massage West inzicht geven in deze verzekering en het daarbij behorende verzekerde bedrag.
De Opdrachtgever zal Massage West vrijwaren voor aanspraken van haar werknemers en anderen die ondergeschikt aan haar zijn (in de betekenis van artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek), voor zover deze aanspraken betrekking hebben op een bedrag dat zich uitstrekt boven het door de verzekeraar van Massage West uitgekeerde bedrag.
Massage West aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, anders dan door niet of niet tijdige betaling van de verzekeringspremies.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle personen die een massage zullen ontvangen tenminste 5 minuten voor het afgesproken tijdstip aanwezig zijn. Wanneer deelnemers aan de massage verhinderd zijn, bestaat de mogelijkheid voor een ander persoon om zich op dat tijdstip te laten masseren. Wachttijden en niet uitgevoerde massages die wel waren afgesproken, zullen door Massage West in rekening worden gebracht volgens het afgesproken uurtarief.
Mocht Massage West door ziekte of vanwege enige andere valide reden niet in staat zijn de afgesproken massages uit te voeren, dan zal zij de Opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de betreffende massages een nieuwe afspraak worden gemaakt.
Alle facturen van Massage West dienen binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling geldt het bepaalde van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
Op de met Massage West gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.